Az alábbiakban összefoglaljuk a hatályos törvények alapján a kismamákat, gyermeket nevelő családoknak járó pénzbeli juttatásokat: jogosultság, összeg, feltételek a családi pótlék, tgyás, a gyet, a gyes, a gyes extra, a gyed, a gyed extra és a kismamabérlet igényléséhez.

Családi pótlék - nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás

Nevelési ellátás

A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár. A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Nevelési ellátásra jogosult:

-          a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

-          a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,

-          az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)

-          a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyám,

-          akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték

-          a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,

-          a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

Iskoláztatási támogatás

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Közoktatási intézmény: óvoda, általános iskola, szakmunkásképző iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai-, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, diákotthon és kollégium.

A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.

A közoktatási törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra?

-          a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

-          a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs

-          az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)

-          a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő. a gyám, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték

-          a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,

-          a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanköteles gyermekre tekintettel,

-          a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel

-          a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

A családi pótlék összegei:

Egy gyermekes család esetén

12.200 Ft

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén

13.700 Ft

Két gyermekes család esetén (gyermekenként)

13.300 Ft

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

14.800 Ft

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)

16.000 Ft

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

17.000 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után

23.300 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén

25.900 Ft

Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén

20.300Ft

A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelő-szülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén

14.800 Ft.

További infók itt

Anyasági támogatás

Ki jogosult anyasági támogatásra?

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás összege

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2013. évben 64 125,-Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2013. évben 85 500,-Ft).

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

További infók itt.

Gyermekgondozási segély

Ki jogosult gyermekgondozási segélyre?

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a gyám a saját háztartásában nevelt

a) gyermek 3. életévének betöltéséig,

b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, (amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni). A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni.

c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén - amennyiben rá tekintettel családi pótlékot még nem igényeltek - úgy az igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet) szerinti igazolást.)

Mikor nem jár gyermekgondozási segély?

Nem jár gyermekgondozási segély annak a személynek, aki

-          az egy évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el,

-          a gyermek egyéves kora előtt keresőtevékenységet folytat,

-          olyan gyermek után igényli a gyermekgondozási segélyt, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,

-          előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti,

-          a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §(1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve

a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által megállapított kiemelt, vagy emelt összegű ápolási díjnak a gyes-t meghaladó összegét,

b) társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátást, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti járadékot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát.

Gyermekgondozási segély mellett végezhető kereső tevékenység

A gyermekgondozási segélyben részesülő személy - ide nem értve a kiskorú szülő gyermekének gyámját, a nagyszülőt, azt az örökbefogadó szülőt, akire az általánoshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak, kereső tevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat.

A kiskorú szülő gyermekének gyámja a gyermekgondozási segély mellett időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet.

A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után heti 30 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Az az örökbefogadó szülő, akire az általánoshoz képest eltérő szabályok vonatkoznak, a gyermekgondozási segély mellett heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat keresőtevékenységet.

A nagyszülő és az örökbefogadó szülő gyermekgondozási segélyre való jogosultsága tekintetében nem minősül kereső tevékenységnek a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony.

További infók itt.

GYES extra

Amennyiben a 2013. december 31. előtt született gyermek után még gyes-re jogosult szülőnek 2013. december 31-et követően újabb gyermeke születik, vagy újabb gyermek kerül a háztartásába, a korábban megállapított gyes megszüntetése nélkül további gyes-re lehet jogosult. A gyes-re való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy ezen szabály alkalmazásában az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.

A gyermekgondozási segély összege

A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 %-ával, 3 gyermek esetén 300 %-ával, 4 gyermek esetén 400 %-ával, 5 gyermek esetén 500 %-ával, 6 gyermek esetén 600 %-ával. Töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Gyermeknevelési támogatás (főállású anyaság)

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra?

Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.  Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

Mikor nem jár gyermeknevelési támogatás?

Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki

-          olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el

-          előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti

-          a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve

a) a gyermekgondozási segélyt és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére megállapított ápolási díjat.

A gyermeknevelési támogatás összege

A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, (2014-ben 28.500 Ft) töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék kerül levonásra. (10%)

További infók itt.

GYED

A gyermekgondozási díj a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében gyermekgondozási díj (gyed) folyósításával pótolható a gyermekét otthon gondozó, nevelő – biztosítási jogviszonnyal és egyéb jogosultsági feltételekkel rendelkező – szülő jövedelem kiesése. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás, a kötelező egészségbiztosítás keretében, kizárólag a biztosítottaknak járó, jövedelemarányos pénzbeli ellátás, és külön felhívjuk a figyelmet, hogy nem azonos a hétköznapi szóhasználatban gyakran keveredő, alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozási segély (gyes) elnevezésű ellátással.

Ki jogosult a gyed‐re?

A gyed jogosultsági feltételeként szükséges előzetes biztosítási idő – főszabály szerint – 365 nap. Ez alapján gyermekgondozási díjra jogosult:

-          a biztosított, gyermeket szülő anya, ha a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

-          a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

-          a terhességi‐gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi‐gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a terhességi‐gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

azzal, hogy valamennyi esetben további feltétel, hogy a gyermekgondozási díjat kérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje.

Aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban áll, annak a gyermekgondozási díj időtartamára a munkáltatójától fizetés nélküli szabadságot kell kérni.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idő számítása

Rendkívül fontos az a kedvező szabály, miszerint a gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani:

-          a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét,

-          a közép‐ vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,

-          rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Aki a gyermek gondozása ellenére a keresetét részben megkapja, annak csak az elmaradt keresete után jár a gyed.

A gyed‐re jogosult szülő körülményeiben bekövetkezett olyan változásokat, amelyek következtében e felsorolás szerint már nem lenne jogosult az ellátásra, a változást követő 8 napon belül a gyermekgondozási díjban részesülő személynek be kell jelenteni a folyósító szervhez.

A gyermekgondozási díjra jogosultság időtartama

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi‐gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam (24 hét, vagyis 168 nap) lejártát követő naptól

-          a gyermeket szülő anya által igénybevett gyed esetében a szülést

-          a szülő anyától eltérő más jogosult által igénybevett gyed esetén

-          a jogosultság kezdetét megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

A gyermek maximum második életévének betöltéséig a gyed akkor is jár, ha az ellátás igénybevételét időközben megszakítják – pl. átmeneti munkába állás miatt –, felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az ellátás megszakítása a már megállapított gyed összegét nem érinti. A gyermekgondozási díj összegének megállapítása

A gyed alapjául szolgáló jövedelem meghatározása

2013. július 15. napjával változtak a gyed alapjául szolgáló jövedelem meghatározásának szabályai, melynek következtében a 2013. július 14. napját követően kezdődő gyedre való jogosultság esetében kizárólag az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló (illetve a tgys folyósítás időtartama alatt megszűnt) jogviszonyban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

Annak érdekében, hogy az új szabályozás következtében senkit ne érjen hátrány, a 2014. május 11‐e előtt született gyermekekre tekintettel igényelt gyed esetén, ha az igénylő a gyedre 2013. július 14‐ét követően szerez jogosultságot, az ellátás összegét a régi és az új szabályok szerint is ki kell számolni, és az igénylő számára minden esetben a kedvezőbb összeget kell folyósítani. Mindez azt jelenti, hogy a 2013. július 14. napját követően kezdődő gyedre való jogosultság esetében, ha az ellátást 2014. május 11‐ét megelőzően született gyermek után igénylik, akkor a megállapított ellátás összege nem lehet alacsonyabb, mintha azt a 2013. július 15‐ét megelőzően hatályos szabályok alapján állapították volna meg.

A gyed mértéke

A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 %‐a, azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege igazodik a mindenkori minimálbérhez, a gyed összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka lehet.

A gyed maximális összege 2014-ben: havi bruttó 142.100 Ft (nettó 105.134 Ft)

A gyermekgondozási díj összegéből az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó‐előleget, a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulékot a folyósító levonja.

Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyed‐re, a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékát.

Méltányosság

Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő szülő nem rendelkezik a gyed folyósításához szükséges biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján az egészségbiztosítónak lehetősége van arra, hogy meghatározott jogszabályi és költségvetési keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően megállapítsa a gyed‐re való jogosultságot annak is, aki arra nem lenne jogosult. Az egészségbiztosító e jogköre arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottnak minősülő szülő gyed ellátásra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

A méltányosságból megállapítható gyed folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított ellátás alapja nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbérnél. Ha azonban a kérelmező (biztosított) szerződés szerinti vagy tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el, a tényleges jövedelmet, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

A pénzbeli ellátás méltányosságon alapuló engedélyezése során figyelembe kell venni a kérelmező egyéb körülményeit is, pl. azt, hogy az anyagi, jövedelmi viszonyai indokolttá teszik‐e az általános szabályoktól eltérő méltányosság gyakorlását.

További infók itt.

GYED EXTRA

A 2014. január 1-től hatályba lépő intézkedéscsomag főbb részletei:

Munkavégzés lehetősége GYED/ GYES mellett

Januártól a GYED és GYES mellett már korlátlanul lehet munkát vállalni, ha a gyermek elmúlt egyéves. Eddig a GYED folyósítása alatt egyáltalán nem lehetett dolgozni, a GYES alatt pedig csak legfeljebb heti 30 órában.

Testvér GYED/ GYES

A gyermek után járó gyermekgondozási ellátások (GYED, GYES) továbbfolyósításra kerülnek abban az esetben, ha 2014. január 1. után újabb gyermek születik a családba, aki után a szülők szintén jogosultak lesznek ellátásra. Eddig ilyen esetben az idősebb gyermek után járó összeg folyósítása megszűnt, és csak az újonnan született testvér után járt ellátás.

Lényeges, hogy a továbbfolyósítás kizárólag a 2014. január 1. után született kisebb testvérekre vonatkozik; amennyiben tehát mindkét gyermek 2014 előtt született, és így az idősebb gyermek után járó ellátást már a fiatalabb testvér születésekor megszüntették, azt nem lehet újra megállapítani és az esetleg hátralévő időre továbbfolyósítani 2014 után sem. Annak viszont nincs akadálya, hogy aki jelenleg is kap gyermeke után GYES-t vagy GYED-et, és jövőre ismét szül, akkor az első gyermek után kapott ellátást továbbfolyósítsák; nem feltétel tehát, hogy mindkét gyermek 2014 után szülessen.

Diplomás GYED

Az egyetemisták gyermekvállalását megkönnyítendő 2014. január 1-től azok, akik már legalább egy év aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és gyermekük születik, a gyermek egyéves koráig GYED-re lesznek jogosultak.

További foglalkoztatási kedvezmények nagycsaládosoknak

A Munkahelyvédelmi Akcióterv kibővítésének keretében könnyebben térhetnek vissza a munkába a három vagy több gyermeket nevelő édesanyák. 2014-től a munkaadók a foglalkoztatás első három évében mentesülnek a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól; a foglalkoztatás 4. és 5. évében pedig csupán 14,5%-nyi adót kell megfizetniük. Ezek a foglalkoztatási kedvezmények 2014-től már valamennyi olyan munkavállalót érinteni fognak, akik a gyermekgondozási ellátások folyósítása mellett vagy annak lejártát követően állnak munkába.

Gyakorlati kisokos a gyed extrához >>>

Kismamabérlet

A kedvezményes bérletre azok a budapesti lakcímmel rendelkező személyek jogosultak, akik gyermekgondozási segélyben (GYES), vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülnek.

Következő posztunkban arról adunk tájékoztatást, hogy a fenti ellátásokat hol, hogyan, milyen formában lehet igényelni.

 További terhességgel, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmakat olvashatsz a Bezzeganya Facebook oldalán. Tetszik?