Az alábbiakban összefoglaltuk, hol és hogyan lehet igényelni a szülőket érintő juttatásokat (gyes, gyed, családi pótlék, tgyás, anyasági támogatás, kisgyerekes bérlet), és milyen dokumentumok szükségesek hozzá.

Családi pótlék

A családi pótlék iránti kérelmet a „Kérelem családi pótlék megállapítására" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat nem kell eredetiben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, illetve a kérelem személyes benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg eredetben kérjük csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Csatolni kell:

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány (pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni.

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot

-          a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával

-          a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának csatolásával

-          a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával

-          az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával

-          az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával

igazolja.

Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de közoktatási intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról" elnevezésű nyomtatványon.

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg (súlyosan fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást. (Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről)

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

Az igénylő

- természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
- lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
- TAJ kártya másolata.

A gyermek (aki után a családi pótlékot igénylik)

- születési anyakönyvi kivonatának másolata
- TAJ kártyájának másolata

Az összes letölthető dokumentum itt található egyben.

További infók itt.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás iránti igény benyújtása az „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza a kérelemhez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. Az igényelbíráló szerv az igénylő lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár megyei igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

Az igénylő

- természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,

- lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
- TAJ kártya másolata

A gyermek/ikergyermek (aki/k után az anyasági támogatást igénylik)

- születési anyakönyvi kivonatának másolata
- TAJ kártyájának másolata.

Az igénybejelentéshez csatolandó még:

terhesgondozást végző orvos által kiadott igazolás a terhesgondozáson való részvétel számáról. Igénylő hozzájárulása esetén a terhesgondozási könyv alapján készült kivonat is elfogadható. (Ha a terhesség időtartama alatt a külföldi tartózkodás időtartama egybefüggőn az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellőzhető, a külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges)

További infók itt.

GYES

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó kérelem benyújtása a "Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására" nyomtatványon történik. Nagyszülő kérelmező esetében szükséges a "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozási segély megállapításához" elnevezésű nyomtatvány kitöltése is. A nyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét. A formanyomtatvány ingyenes. A gyermekgondozási segély iránti igényt elbíráló szerv: szülő esetében a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatósága, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely. Nagyszülő igényét kizárólag a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatósága bírálja el.

Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

Az igénylő

- természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,
- lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
- TAJ kártya másolata

A gyermek/ikergyermek (aki/k után a gyermekgondozási segélyt igénylik)

- születési anyakönyvi kivonatának másolata
- TAJ kártyájának másolata
- tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 3. életévének betöltését követően igényelt ellátás esetén az orvosi igazolást, amennyiben az korábban nem lett csatolva vagy már nem érvényes
- amennyiben ikergyermekek esetén az iskola igazgatója valamely gyermek tankötelezettségét az általánostól eltérően határozza meg, akkor ezen igazgatói döntés másolata
Az igénylőlap 1. pontjában meghatározott jogcímnek megfelelően külön kell igazolni a következőket:
- az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó okirat másolata
- amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztár tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolata
- szülővel együtt élő házastárs igényléséhez a házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy bemutatása szükséges

A letölthető dokumentumok itt találhatók.

További infók itt.

GYET (Főállású anyaság)

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét. A formanyomtatvány ingyenes.  A gyermeknevelési támogatás iránti igényt elbíráló szerv: a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatósága.

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Az igényléshez szükséges dokumentumok

 •  személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány:
  • személyazonosító igazolvány vagy
  • útlevél vagy
  • kártya formátumú vezetői engedély,
 •  lakcímről szóló hatósági igazolvány
 •  a kérelmező TAJ-számát igazoló hatósági igazolvány és
 •  a gyermek(ek) TAJ-számát igazoló hatósági igazolvány
 •  a gyermekekazonosításához szükséges érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági irat (pl. születési anyakönyvi kivonat)
 •  a szülővel együtt élő házastárs kérelme esetén
  • a házassági anyakönyvi kivonat,
 •  a szülővel együtt élő bejegyzett élettárs kérelme esetén
  • a bejegyzett élettársi viszony fennállását igazoló okirat,
 •  örökbefogadó szülő vagy leendő örökbefogadó szülő vagy gyám vagy nevelőszülő esetén
  • a jogcímet igazoló gyámhatósági határozat,
 •  szülő esetén
  • együtt élő szülők megállapodásának hiányában a gyámhatóság hozzájárulását tartalmazó irat;

További infók itt.

Terhességi gyermekágyi segély

Szükséges dokumentumok

 •  helyesen kitöltött formanyomtatvány,
 •  személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány:
  • személyazonosító igazolvány vagy
  • útlevél vagy
  • kártya formátumú vezetői engedély,
 •  lakcímről szóló hatósági igazolvány,
 •  a kérelmező TAJ-számát igazoló hatósági igazolvány,
 •  a gyermek(ek) TAJ-számát igazoló hatósági igazolvány,
 •  a kérelmező adóazonosító kártyája,
 • a kérelmező adóazonosító jelét igazoló hatósági igazolvány
 •  a gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata
 •  ha a szülés napjánál korábban jelentik be az igényt:
  • terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolás vagy
  • a terhesgondozási könyv (vagy annak másolata)
 •  a gyermek születése napjától kezdődően igényelt ellátás esetén:
  • szülést igazoló kórházi igazolás, és
  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 •  örökbefogadás esetén:
  •  a gyámhatósági határozat és
  • az örökbefogadási szándékról szóló igazolás,
  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata
 •  munkanélküli, álláskeresési támogatásban részesülő igénylő esetében:
  • az álláskeresési támogatás megállapításáról, illetve szüneteltetéséről szóló határozat,
 •  ha az igénylő a szülést megelőző 2 éven belül több foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban állt:
  • az előző foglalkoztatók által kiállított, „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" (KPE 160/A)és a „Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" (OEP-B/1.)című nyomtatványok,
 •  ha a munkáltató nem rendelkezik társadalombiztosítási kifizetőhellyel:
 •  irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolás (szükség szerint).

A kérelemhez mellékelendő iratok megnevezését a kérelemnyomtatvány is tartalmazza.

Nyomtatványok

A kérelem benyújtásához a megfelelő nyomtatvány(ok) kitöltése szükséges:

nyújthatják be.

A nyomtatványokon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, valamint az igénybejelentéshez benyújtandó iratok, illetve iratmásolatok körét.

Hol:

 • A terhességi gyermekágyi segély iránti kérelmet a foglalkoztatónál kell bejelenteni, függetlenül attól, hogy a biztosítás még fennáll-e.
 • Egyéni vállalkozó a székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél írásban nyújthatja be a kérelmét.

A terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet

 • a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, (a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához tartozó munkáltatói kör esetén a Magyar Államkincstár),
 • egyéb esetben a foglalkoztató székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve bírálja el és folyósítja.

GYED

A gyed iránti kérelmet írásban az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon két példányban a foglalkoztatónál kell bejelenteni. A gyed iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyed‐et. A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell.

A kérelemhez csatolni kell:

A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásával együtt a következő igazolásokat is be kell nyújtani, illetve be kell mutatni:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, feltéve, hogy a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermekre vonatkozóan más személy igényli, mint aki részére a terhességi‐gyermekágyi segélyt megállapították,

-          örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló gyámhatósági határozatot, a gyermeket örökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást,

-          gyám esetén gyámkirendelésről szóló határozat,

A biztosítás megszűnését követően benyújtott (ún. passzív) gyed kérelemhez a korábban átvett „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt is mellékelni kell,

Aki 2014. május 11‐ét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel gyed‐et, annak a kérelméhez csatolni kell az irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig ‐ a gyermek gondozása céljából ‐ fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

A gyermekgondozási díjat az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni, azaz az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani, folyósítani.

További infók itt.

Kisgyerekes bérlet

Tájékoztató a kisgyerekes bérletigazolvány kiváltásához szükséges igazolás kiadásáról

Az igényléshez szükséged van egy igazolásra az ellátást folyósító szervtől. Az igazolás, a személyi igazolványod és a lakcímkártyád bemutatásával és egy igazolvány kép csatolásával, bármely bérletpénztárban igényelheted a Kisgyermekes igazolványt. A kisgyermekes igazolvány a támogatás folyósításáig érvényes.

A kedvezményes bérletre azok a budapesti lakcímmel rendelkező személyek jogosultak, akik gyermekgondozási segélyben (GYES), vagy gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülnek.
A bérlet kiváltásához szükséges a GYES, GYET folyósításáról szóló, hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolás, vagy az ellátást megállapító határozat.
A Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) adja ki az igazolást a már megállapított és folyósított ellátás esetében.

Levélben postai úton:
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Családtámogatási Iroda Ügyfélszolgálati Osztály
1430 Budapest Pf. 3.
Faxon: 1/350-2522
Telefonon: 1/349-9384
E-mailen: cstam.uszi@allamkincstar.gov.hu 

Személyesen:
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Családtámogatási Iroda Ügyfélszolgálati Osztály
1139 Budapest, Váci út 71.
(3-as metró Árpád hídi megállója)
Ügyfélfogadási idő:
H- K: 8-15.30
Sz: 8-17.30
Cs-P: 8-12.00

Azok az ellátásban részesülők, akik levélben, faxon vagy e-mailen kérik a GYES, GYET folyósításról az igazolást, a kérelemben tüntessék fel személyi adataikat, TAJ-számukat, azt a címet, ahová az igazolást kérik, valamint azt, hogy az igazolást a kisgyerekes bérlet kiváltásához kérik. Az igazolást a kérés beérkezésétől számított 8 napon belül postázzák.

Az ellátásokról szóló összefoglalónk itt olvasható.

További terhességgel, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos tartalmakat olvashatsz a Bezzeganya Facebook oldalán. Tetszik?