Technikák

A középkori könyvművészet legfejlettebb alkotásának, a kódexnek számos előzménye ismert. A görögök és rómaiak nemcsak papirusztekercseket használtak, hanem úgynevezett tabellákat is. Ezek olyan kis fatáblák voltak, melyeknek az egyik oldalán körben peremet képeztek ki, a peremen belül pedig feketére festették. A fekete felületre viaszt hordtak fel. Íráskor a betűket az ún. stílussal karcolták a viaszba. A táblákat fémkarikákkal kapcsolták egymáshoz. A görögök dyptichonnak, tryptichonnak vagy polyptichonnak hívták ezeket, attól függően, hogy két, három vagy több táblát kapcsoltak össze.

A rómaiaknál pugillaria volt a neve, ami „marokbavalót” jelent. A táblácskák közül a két szélső külső oldalát szokás volt gazdagon díszíteni. A pergamen történeténél említettem a pergamoni kvaternát. Gyakori volt az is, hogy több kvaternát rögzítettek egymáshoz, ilyenkor fémkarikákat használtak, vagy bőrszíjjal egymáshoz hurkolták az ívfüzeteket. Itt kell megemlítenünk az ókeresztény diptichonokat.

 

Book of Hours, f.108r, (184 x 133 mm), 15th century, MSR-02.photo © 2011 National Library NZ on The Commons | more info (via: Wylio)

Ezek alakra megegyeznek a római diptichonokkal, ám a méretük gyakran megnő, néha fólió nagyságig (35-40cm). Ezeket a diptichonokat sosem irodalmi művek rögzítésére használták, hanem kizárólag egyházi célra. Gyakran vezettek bennük névjegyzékeket a megkereszteltekről, elhunytakról. A téma természetéből adódik, hogy a diptichont bővíteni kellett. Ilyenkor kvaternákat helyeztek a diptichontáblák közé. Ezzel a kódex alakú könyv elemei már együtt is voltak. „Csupán” azt kellett megoldani, hogy az kvaternák egymással és a táblával valamilyen egységbe kapcsolódjanak össze, azaz kódex legyen belőlük.

A legkorábbi kódexek a koptoktól, az ókori egyiptomiak keresztény vallásra tért tagjaitól maradtak ránk az i. sz. II. századból. Úgy tűnik, hogy a keresztény írásbeliség kezdettől összekapcsolódik a kódexformával. A Nílus völgy száraz homokja szinte hibátlan állapotban őrizte meg nekünk a mai értelemben vett könyvkötés legkorábbi emlékeit. A kopt kódexek ívfüzeteit közvetlenül egymáshoz fűzték. Az így összekötött íveket egyszerűen beragasztották a bőrkötésbe anélkül, hogy az íveket egymáshoz kötő fűzőszálat bármilyen módon a táblához erősítették volna. A gerincet borító bőrön keresztül bőrpántokat fűztek, majd ezeket kívülről befelé áthúzták a kötéstáblába fúrt lyukon, s a tábla belső oldalára ragasztották. A következő lépés az volt, hogy az első és utolsó ívfüzet első és utolsó lapját a tábla belső oldalához ragasztották. A kopt kódexek borító tábláját míves díszítéssel látták el.

            A kódexek az i. sz. II. században tűntek fel, hogy aztán a IV.-V. századra általánosan elfogadottak és ismertek legyenek, és az ezredfordulóra teljes diadalt arassanak. Forradalom ez a javából.

            A római birodalom felbomlása után Itáliában a gótok vették át a hatalmat (róluk kapta az érett középkor nyugat-európai művészeti stílusa utóbb a „gótika” a gúnynevet). A VI. század egyik nagy szelleme, az író, filozófus, politikus és későbbi szerzetes: Cassiodorus. Amikor i. sz. 538-ban visszavonult a világi élettől, megalapította Dél-Itáliában a vivariumi kolostort. Szerzetestársait arra ösztönözte, hogy tanulmányozzák az antik szerzőket, és másolják át műveiket papirusztekercsről pergamenkódexekbe.

Cassiodorus Institutiones divinarum et saecularium litteraturum c. művéből tudjuk, hogy a vivariumi kolostorban dolgozó könyvkötőknek rendelkezésére állt egy, a kötéstípusokat bemutató mintakönyv. Azt is tőle tudjuk, hogy a vivariumi kolostornak élénk kapcsolatai voltak az észak-angliai Wearmouth-i és Jarrow-i apátsággal, ennek alapján okkal feltételezhetjük, hogy kódexek is eljutottak egyik kolostorból a másikba. Valószínű, hogy Egyiptom és a brit szigetek között Vivarium képezte az összekötő láncszemet. Az első igazi kolostori másolóműhelyek a mai Írország területén létesültek. A kontinensen az ír, skót és angolszász szerzetesek közvetítésével terjedt el végül a kódexhasználat.

            A szerzetesek szigorú rend és munkabeosztás szerint végezték munkájukat. A másolóműhely vezetője, a scriptuarius osztotta ki a scriptoroknak a munkát. A szerzetesek a pergameníveket összehajtották, és hármat, négyet vagy ötöt egymásba illesztettek. A nagyobb alakú kódexekbe két hasábra osztva írták a szöveget. A lapszámozás még ismeretlen volt, ehelyett minden oldal aljára kiemelték az utolsó szót, aztán odaírták a következő lap tetejére, a szöveg elé is. Ez volt az őrszó, a custos. A teleírt lapok visszakerültek a sriptuarius kezébe, aki ellenőrizte és korrigálta a szöveget, majd a kézjegyével látta el. Ezután a miniator munkája következett, aki a fejezetek kezdőbetűit, rendszerint piros festékkel, díszesen megrajzolta. Az erre a célra használt festék, az erősen mérgező ólomoxid, a mínium volt, innen származik a miniátor elnevezés. A kezdőbetűkbe ezután finom képecskéket, miniatúrákat festettek. Ezután a hasábokat ornamentális díszítéssel vették körül, illuminálták. A másolószerzetesek Nagy Károly tours-i udvarában is nagy szerephez jutottak. Itt ismét találkozunk az újító természetű szerzetessel, Alkuinnal, akinek hatására az addig csupán díszítő funkciójú miniatúrák funkciója kibővült: illusztrációvá váltak.

A temérdek gonddal előállított kódexlapoknak megfelelő, gyakran művészi kötés dukált. Az értékes kódexek tartósságát is szerették volna javítani, ezért a kora középkorban megjelenik a borda. Erre fűzték fel az ívfüzeteket, így a nyitogatás terhe nagyobbrészt lekerült a fűzőzsinegről a sokkal tartósabb vastag, gyakran dupla bőrbordára. A bordaszíj jó kétujjnyival hosszabb volt a könyvtest vastagságánál. Ezt a hosszabb részt átbújtatták a kötéstáblákba fúrt lyukakon, majd fapecekkel rögzítették. A fatáblákat pontosan a könyvtest méretére szabták, és a könyv értékétől függően kapott kisebb-nagyobb felületen bőrborítást, illetve díszítést. A skála a teljesen díszítetlen fatábláktól a festett fatáblákon és díszes bőrrel borított táblákon át egészen az elefántcsont táblákig, és a nemesfémmel gazdagon díszített, ún. ötvöskötésekig terjed. A gerinc sokáig teljesen borítatlan maradt. Éppen az értékük miatt nem ritka a kötések másodlagos felhasználása, így előfordulhat, hogy egy kötés korábbi, mint maga a kódex.

            A XII-XV. század további újításokat hozott a könyvművészet technikájában. Megváltozott a tábla és a könyvtest aránya, a tábla immár kissé nagyobb a könyvtestnél, így védve a lapok metszésfelületét. A másik változás az oromszegés megjelenése. A fűzéskor, hogy a fűzőfonal be ne szakítsa a lapokat, az összefogott ívek alsó és felső szegélyéhez vékony, összesodrott pergamen vagy bőrcsíkot fektettek, és ezen vezették át a fűzőfonalat. Ezt nevezik kapitálisnak. Ennek is kialakultak egyre díszesebb változatai. Elterjedt a gerinc borítása is. A könyvkötő igazi tehetségét azonban nem a legdíszesebb ötvöskötések vagy a különleges borító anyagok mutatják, hanem a bőr-, vagy pergamenkötések. Ezeket általában bélyegzőtechnikával díszítették. A kézibélyegző egy rézből vagy bronzból készített, negatív vagy pozitív vésetű szerszám. A bélyegzőt felmelegítve nyomják a bőrbe. Ha nyomáskor aranyfüstöt is használ a könyvkötő, aranyozásról, ha nem, akkor vaknyomásról beszélünk. A korszak két meghatározó művészeti korszakának, a románnak és a gótikának könyvdíszítési stílusa is eltért egymástól. A román kori kötés táblákon az elő és hátoldal általában egyforma, és a kompozíció az egész táblafelületet elborítja. Nagyon sok apró, sokszor alig fél centiméteres bélyegző ritmusos használata adja a kötés kompozícióját. Az OSZK egyik nagyon szép román stílusú pergamen kódexén, aminek a mérete 303 x 208 mm,  például 622 bélyegzőnyomás van nyolc különböző bélyegzőtől! A gótikus kötéseken ehhez képest fellazul a kompozíció, levegősebb lesz, és az első és hátsó tábla különböző díszítést kap.

            A XIII. századtól, az írásbeliség terjedésével, az egyetemek fokozatos kialakulásával a könyvkészítés sem egyházi kiváltság többé. A polgári könyvkötő műhelyek általában az egyetemek mellett jöttek létre, s a világiak közül kezdetben leggyakrabban az iskolamesterek foglakoztak könyvkötéssel. Az első magyarországi könyvkötő, akit név szerint ismerünk, Stephani Henrik csukárdi plébános és könyvkötő mester, aki 1377-ben maga másolt, festett és kötött be egy misekönyvet.

 

Ezen a ponton, ahol elbúcsúzunk a könyv fejlődésének történetétől, éppen valóban kevesek kiváltsága az olvasás és a könyvek birtoklása. De éppen ezeknek a keveseknek köszönhetően a könyv felkészülten és türelmetlenül várja, hogy kirobbanhasson a királyi udvarok és a kolostorok polcairól, és meghódítsa minden polgár polcát. Köszönjük, középkor!

 

Lapis Lazuli

 

Felhasznált irodalom:

Tevan Andor: A könyv évezredes útja,

Nagy-Türk: Könyvkötés,

Rozsondai Marianne: A könyvkötés művészete.